1 september 2010 - Parkeergarage Katwijk stap dichterbij

Het combineren van de kustversterking met de bouw van een parkeergarage in Katwijk is technisch én beleidsmatig mogelijk. Tot die conclusie komen het hoogheemraadschap van Rijnland, de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en de gemeente Katwijk. De vier partijen werken samen in het kader van de Kustversterking Katwijk. Wel is het zo dat de bouw van de parkeergarage alleen mogelijk is wanneer de partijen kiezen voor een dijk in duin-oplossing. De partijen moeten nog een keuze voor de definitieve oplossing van de kustversterking maken. De planning van het project is door alle ontwikkelingen een jaar opgeschoven.

De gemeente Katwijk heeft eerder dit jaar een studie laten uitvoeren naar de technische haalbaarheid om een parkeergarage te combineren met de bouw van een nieuwe kustverdediging. De uitkomsten van deze studie waren positief. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft vervolgens zijn beleid aangepast, waardoor een parkeergarage bij de kustverdediging ook beleidsmatig mogelijk is. Rijnland stelt wel de nadrukkelijke voorwaarde dat er altijd sprake moet zijn van 'functiescheiding'. Dit betekent dat de parkeergarage gedeeltelijk in of direct achter een dijk gebouwd mag worden, maar dat de parkeergarage geen waterkerende functie mag hebben. Hiermee wordt voorkomen dat toekomstige aanpassingen van de waterkering leiden tot extra maatschappelijke kosten.

De gemeente is nu aan zet om een ontwerp voor de parkeergarage aan te kiezen dat voldoet aan de door de andere partijen gestelde eisen. Ook dient het de volledige financiering van de parkeergarage te regelen. Daarna moet de gemeenteraad een besluit nemen of het de combinatie kustversterking – parkeergarage ziet zitten.

Voorkeursalternatief
 

De belangrijkste stap die nog gezet moet worden is het maken van een keuze voor de definitieve oplossing voor de kustversterking. Alleen bij de keuze voor de oplossing dijk-in-duin is het mogelijk om de gewenste parkeergarage te bouwen. Op dit moment liggen er nog twee mogelijke varianten op tafel waaruit een keuze gemaakt moet worden: smal & hoog duin en dijk in duin.

Beide varianten brengen heel Katwijk binnendijks en lijken goed uit de milieueffectrapportage te komen. Op dit moment wordt door de samenwerkende partijen de discussie gevoerd hoe het financiële gat tussen smal & hoog duin en dijk in duin (duurdere variant) gedicht moet worden. De verwachting is dat hierover aan het eind van het jaar een beslissing valt.

Planning
 

De voorbereidingsfase van de kustversterking loopt mede door de ontwikkelingen rond de parkeergarage inmiddels achter op schema. De vier partijen hebben dan ook besloten de start van de uitvoering van de kustversterking een jaar uit te stellen. Volgens de nieuwe planning gaat in het najaar van 2013 de eerste schop de grond in. Oorspronkelijk zou dit in het najaar van 2012 zijn. In het najaar van 2014 moet het project zijn afgerond.

Delen via: twitter | facebook