25 januari 2013 - Antwoorden op zienswijzen Kustwerk Katwijk gereed - Besturen gemeente, hoogheemraadschap en provincie stellen plannen binnenkort vast

Het ontwerp-projectplan Kustversterking Katwijk, het ontwerp-bestemmingsplan Kustwerk Katwijk en het Milieueffectrapport hebben gezamenlijk ter inzage gelegen. Er zijn 69 zienswijzen binnengekomen onder andere over: de duinovergangen, in- en uitritten en stijgpunten van de parkeergarage, fietskoffers, strandpaviljoens, kiosken, hoogte en breedte van de duinen, het mogelijk verlies van uitzicht op zee, afzanden van de duinen en de lengte van de dijk. Hoewel het projectplan en het bestemmingsplan een andere inspraakprocedure doorlopen, zijn alle zienswijzen en antwoorden gebundeld in één ‘Nota zienswijzen en wijzigingen Kustwerk Katwijk’.

Zienswijzen op bestemmingsplan
Een actueel bestemmingsplan Kustwerk Katwijk is nodig voor de realisatie van de kustversterking, de parkeergarage en de ruimtelijke inrichting van het gebied waarin het werk wordt uitgevoerd. Een aantal zienswijzen heeft geleid tot wijziging van het bestemmingsplan en inrichtingsplan (bijlage bestemmingsplan) De belangrijkste wijzigingen zijn:

• Voor de kiosken is vastgelegd; de plek waar ze mogen staan, de maximale hoogte en oppervlakte van de kiosk en de oppervlakte van het terras.
• Bij de strandpaviljoens mogen maximaal 5 vlaggenmasten geplaatst worden.
• Het maximaal aantal strandpaviljoens is 16. Er is dus geen uitbreiding van het aantal paviljoens mogelijk.
• De fietsparkeerkoffer aan de zuidkant is verplaatst en komt nu te liggen achter het fullservice stijgpunt van de parkeergarage, zoveel mogelijk uit het zicht van de bewoners.

Gemeenteraad in februari
Op 22 januari heeft het college van burgemeester en wethouders het gewijzigde bestemmingsplan Kustwerk Katwijk en de ‘Nota zienswijzen en wijzigingen Kustwerk Katwijk’ besproken. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan Kustwerk Katwijk vast. Op 14 februari 2013 staat een informatieve sessie gepland. Als u wilt inspreken kunt u zich bij de griffie aanmelden (071-4065302 of griffie@katwijk.nl). Vanaf 5 februari staat de agenda (met exacte aanvangstijd en locatie van de sessie) op katwijk.notudoc.nl. Verdere planning is voorlopig: oordeel vormende sessie 28 februari en besluitvormende sessie 14 maart 2013. Bij deze sessies is het niet mogelijk in te spreken.

Zienswijzen op projectplan
De meeste zienswijzen gaan over de hoogte en breedte van de nieuwe kustversterking. Omdat de huidige afmetingen nodig zijn om de kustversterking te laten voldoen aan de veiligheidseisen en deze ook goed ruimtelijk inpasbaar moet zijn, worden de hoogte en breedte niet aangepast. Er zijn geen zienswijzen die leiden tot een wijziging van het projectplan. Er is wel één ambtelijke wijziging: de aanpassing van een verkeerd ingetekende bovenste profiel van de duinvoet.

Het projectplan Kustversterking Katwijk en de zienswijzen zijn 22 januari besproken in het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland. De Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland vergadert op 27 februari over het Projectplan. Daarna zal het Projectplan nog worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland.

Vervolgtraject
Op dit moment loopt de aanbestedingsprocedure voor de aannemer die Kustwerk Katwijk gaat uitvoeren. De gekozen aannemer zal later dit jaar op basis van het bestemmingsplan, projectplan en inrichtingsplan komen met een uitvoeringsontwerp- en planning. De verwachting is dat de werkzaamheden op 1 oktober 2013 zullen starten. Via de website www.kustwerkkatwijk.nl houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Over Kustwerk Katwijk
Katwijk krijgt een dijk in duin om de zee buiten de deur te houden. Deze dijk in duin beschermt grote delen van de Randstad tegen overstromingen. Zo is de kustveiligheid voor Katwijk en het achterland zeker vijftig jaar gewaarborgd. De dijk in duin maakt het mogelijk een ondergrondse parkeergarage aan te leggen langs de Boulevard. Tegelijkertijd krijgt de Katwijkse kust door de bredere duinen meer ruimte voor natuur en recreatie.

In het project Kustwerk Katwijk werken de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk samen aan een veilige en mooie Katwijkse kust.
 


Noot aan de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marjorie Teunis, woordvoerder van het hoogheemraadschap van Rijnland, (06) 21 68 99 38.

Voor de Nota van Antwoord verwijzen wij u naar de pagina Officiële documenten.

Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief. Volg ons ook op twitter: @kustwerkkatwijk, #kwkatwijk.

 

Delen via: twitter | facebook