1 juli 2008 - Start planstudiefase

In juli 2008 is de planstudiefase voor de kustversterking van Katwijk van start gegaan. In juli heeft ingenieursbureau Arcadis al enkele oriënterende gesprekken gevoerd met bestuurders, ondernemers, milieuorganisaties en omwonenden om de gedachten en wensen over de kustversterking te inventariseren. Op 4 september organiseert de Projectgroep Kustversterking Katwijk de eerste informatieavond. In de projectgroep zitten afgevaardigden van de provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Katwijk en het Rijk. Eind september worden groepen belanghebbenden uitgenodigd deel te nemen aan scenariospelen, waarmee de eisen en wensen ten aanzien van de kustversterking en de ruimtelijke inrichting boven tafel komen.

Ondertekening intentieverklaring

Op donderdag 24 januari hebben de provincie Zuid-Holland, het hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Katwijk en de Rijksoverheid de intentieverklaring ondertekend. Deze vier overheidsinstanties werken samen om de zeewering van Katwijk te versterken, om daarmee de veiligheid van het achterland te waarborgen.

De intentieverklaring vormt de aftrap voor de planstudie voor de kust bij Katwijk. Het bevat de uitgangspunten voor de planstudie en afspraken over de verantwoordelijkheden. Tijdens de planvorming wordt goed geluisterd naar de mening van bewoners en bedrijven. Het plan wordt in gezamenlijkheid opgesteld. Rijnland is trekker van het proces.

Het opstellen van het definitieve versterkingsplan Waterwet zal ongeveer twee jaar duren en gebeurt in twee stappen. Allereerst worden de verschillende oplossingsvarianten onderzocht, waarna de beste oplossing wordt gekozen. De gekozen variant wordt uitgewerkt tot een technisch uitvoerbaar plan: het versterkingsplan Waterwet. Na goedkeuring van dit plan door de provincie Zuid-Holland kan de aannemer aan de slag, naar verwachting in het najaar van 2010.

Aanleiding

Katwijk kent twee zwakke plekken in haar zeewering. Op basis van de nieuwe hydraulische randvoorwaarden (uitgangspunten en rekenregels waarmee de veiligheid van de waterkering wordt berekend) is Katwijk toegevoegd aan het hoogwaterbeschermingsprogramma.

Delen via: twitter | facebook